İmar Affı Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tanımlar imarhukukcus

Tanımlar ve Kısaltmalar:

Madde 4 - Bu yönetmelikte kullanılan bazı tanım ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Yapı: Karada ve suda, daimi, muvakkat, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü, sualtı inşaatı ile bunların ilavelerini, değişikliklerini ve tamirlerini sabit ve müteharrik tesislerini kapsar.

2) Konut: Bir kişi veya ailenin müstakil yaşamasına elverişli bağımsız bölümdür.

3) Konut Müştemilatı: Genellikle binanın odunluk, kömürlük, çamaşırlık gibi hizmetlerine tahsis edilmiş ve ikamet edilemeyen mahaller ile kapıcı, kaloriferci, bahçıvan gibi kimselerin ikametleri için ayrılan, köy ve mezraların yerleşik alanlarında aynı parsel üzerinde bulunan, kümes, ahır, ağıl, samanlık, arabalık gibi köylünün tarım ve hayvancılıkla ilgili uğraşlarına ait, mahalli özellik taşıyan yapı veya yapı bölümleridir.

4) İmar Mevzuatına aykırı yapı: Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön çephe hattına, bina derinliğine, imar Planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır.

5) Gecekondu: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arsa veya araziler üzerinde yapılan yapılardır.

6) Belediye veya Mücavir alan sınırları içinde Gecekondu hak sahibi : Kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye veya mücavir alan sınırı, metropoliten belediyelerde, büyük şehir belediye veya mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait bir arsaya veya bir ev veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü konut, bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmayan kişidir.

7) Belediye veya mücavir alan sınırı dışında Gecekondu hak sahibi: Kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun, belediye veya mücavir alan sınırları dışında veya bu alanın belirlenmesinde esas alınan belediye veya mücavir alan sınırları içinde, ev yapmaya müsait arsaya veya bir ev veya bir apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü konut, bir bölümü işyeri olarak kullanılan bir yapıya sahip olmayan kişidir.

8) Hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapı ve Tesis: Tarım ve hayvancılık üretimini korumak amacına yönelik; üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyeti içeren entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, sera, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılardır.

9) Hisseli arsa veya araziler üzerindeki yapı: Kişilerin hissedar oldukları arsa veya arazinin herhangi bir yerini işgal ederek, imar mevzuatına aykırı inşa ettikleri yapılardır.

10) Tehlikeli madde deposu: Katı, sıvı ve gaz halinde olan parlayıcı ve patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin, zemin altında veya üstünde depolandığı yapılardır.

11) İşyeri : Yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüldüğü, üretime yönelik fonksiyonlar içermeyen yapı ve tesislerdir.

12) Muhafaza edilecek yapı: Kanunda belirtilen tecavüz ve tehlike durumları bulunmayan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılar ile temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları veya kat kolonları dökülmüş olan yapılardır.

13) Islah edilerek muhafaza edilecek yapı: Kanunda ve yönetmelikte belirtilen, tehlike ve tecavüzleri giderilerek muhafaza edilecek yapılardır.

14) Kanundan yararlanamayan yapı: Kanun kapsamında olupda, istisna maddesinde belirtilen ve kanunla getirilen özel hükümler nedeniyle, kanundan yararlanamayan her türlü yapılardır.

15) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının (15) numaralı bendi, 18.8.1987 tarih ve 19548 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

16) Köy muhtarları tarafından verilen ruhsat, izin ve iskan : Kanun kapsamında kalan ve inşa tarihinde imar mevzuatı uyarınca, belediye ya da Valilikten ruhsat alma zorunluluğu bulunmayan alanlardaki yapılar için, köy muhtarlığınca, yapıyı inşa etmek veya kullanmak üzere düzenlenen belgelerdir.

17) Köy ve mezraların yerleşik alanı: Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köylerin ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde, mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 metre dışından geçirilecek çizginin içinde kalan ve İl İdare Kurulu Kararına bağlanmış alanlardır.

18) İçme ve Kullanma suyu kaynakları mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek baraj, göl ve göletler etrafında, en yüksek su seviyesinde, su ile karanın oluştuğu çizgiden itibaren yatay olarak 300 metre genişlikteki kara parçasıdır.

19) İçme ve kullanma suyu kaynakları kısa mesafe koruma alanı: Mutlak koruma alanı sınırlarından itibaren, yatay olarak 700 metre genişlikteki kara parçasıdır.

20) Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgidir.

21) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonra, kara yönünde devam eden su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, sazlık, bataklık alanın tabii sınırıdır.

22) Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır.

23) Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde imar planlı yerlerde, yatay olarak en az 10 metre, diğer yerlerde en az 30 metre genişliğindeki arazidir.

24) Islah imar planı: Düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle, mevcut durumu da dikkate alınarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, halihazır haritalar üzerine yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen imar planıdır.

25) Arsa tahsisi yapacak kuruluş: Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.

26) Ruhsat harcı: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve değişikliklerinde belirtilmiş olan bina inşaat harcıdır.

27) İskan harcı: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve değişikliklerinde belirtilmiş olan yapı kullanma izni harcıdır.

28) Y.Ö.T.B. : Kanunla kurulması öngörülen 14 Mart 1984 tarih ve 18341 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca Bakanlık veya valilikçe bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak belge verilen yeminli özel teknik bürolardır.

29) (Değişik - R.G.: 18.8.1987 - 19548) Fon: Kanunun 9, 18 ve 24 üncü maddeleri gereğince, belediyeler veya valilikler emrinde teşekkül ettirilen fonları ifade eder.

30) (Değişik - R.G.: 18.8.1987 - 19548) Kanun: Bu Yönetmelik içinde geçen Kanun kelimesinden, 22/5/1986 tarih ve 3290, 18/5/1987 tarih ve 3366 sayılı Kanunlar ile değişik 24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun anlaşılır.

31) Bakanlık: Yönetmelik içinde geçen Bakanlık kelimesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nı ifade eder.

32) Ölçü Krokisi: Arsa ve binanın konumunu belirleyen, yakın civarındaki sabit röperlere bağlantısını, ölçülere dayalı olarak gösteren krokidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !